Timeline Sejarah kebudayaan Islam.

Berikut adalah kejadian-kejadian yang tak boleh terlupakan sebagai Muslim :

TAHUN PERTAMA HIJRIAH
 • Rasulullah SAW Mendirikan Masjid yang Mulia. Beliau ikut dalam mendirikan masjid itu, agar jadi tauladan bagi umatnya untuk rajin bekerja.
 • Disyari'atkan Adzan untuk mengingatkanorang-orang yang lupa atau lalai, sehingga shalat berjamaah dapat lebih merata.
 • Dalam adzan shubuh bilal menambahkan kalimat الصلاة خير من النوم  pendapat ini disetujui pula oleh Nabi Muhammad SAW.
 • Di bulan Ramadhan saat Fajar, Nabi SAW memerintahkan adzan dua kali, yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, sehingga bangun untuk sahur, dan adzan yang kedua untuk shalat shubuh.
 • sejak zaman Rasulullah SAW sampai khalifah Abu Bakar dan Umar, Adzan Jum'at itu hanya sekali dilakukan, yaitu ketika imam sudah duduk di atas mimbar dan adzan tadi dilakukan di pintu masjid. maka pada masa khalifah Utsman RA. adzan itu ditambahkan satu menjadi dua kali karena orang-orang bertambah banyak.
 • pada tahun ini pula Orang-orang Yahudi Madinah menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslimin yang dibantu oleh orang-orang munafiq madinah. kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian dengan mereka.
 • Rasulullah SAW mengutus pamannya dengan perang sariyah, untuk menyerbu kafilah Quraisy setelah itu berturut-turutlah peperangan selanjutnya. adapun peperangan yang tidak diikuti Rasulullah SAW sejumlah 47 kali dan yang diikuti beliau sejumlah 27 kali.
 • Saudara Rasulullah Utsman bin Mazh'un meninggal dunia. setelah dimakamkan beliau memerintahkan menyiram makam itu dengan air. oleh beliau diletakkan batu seraya berkata : " Batu itu untuk menandai makam saudaraku." 
 .:: TAHUN KEDUA HIJRIAH ::.

 • Terjadi perang Waddan, buwath, Ushairah, Badar Pertama, dan Qarqaratul kadar. akan tetapi semua itu tidak sampai terjadi peperangan. namun pada tahun yang sama terjadilah perang Badar Besar, Qainuqa' dan Sawiq.
 • Qainuqa' adalah kabilah kaum yahudi madinah yang menampakkan permusuhan kepada orang-orang islam dan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama-sama Rasulullah SAW.
 • Rasulullah mengepung mereka selama 15 malam, hingga mereka takut dan mereka pun menyerah.
 • Awal terjadinya Perang Badar, yaitu Perang antara kaum muslim dan kaum kafir di desa Badar. dimana perang ini Rasulullah keluar dengan 313 orang lelaki untuk menyerbu kafilah Quraisy. ketika mereka mengetahui demikian lalu mengirimkan 650 orang, hingga terjadilah pertempuran yang dahsyat dan mereka pun kalah. orang-orang islam menawan mereka dan mengambil harta bendanya. dari pihak orang Quraisy yang terbunuh ada 70 orang dan yang ditawan ada 70 orang pula. sedangkan dari pihak Muslim yang terbunuh hanya 14 orang. Rasulullah menentukan tawanan-tawanan itu dengan tebusan, bagi yang kaya mereka ditebus, sedang bagi yang miskin sebagai tebusannya mereka disuruh mengajar menulis dan membaca pada 10 anak orang islam di madinah.
 • Terjadi perang Bani Qainuqa' hingga balatentara islam sama mengepung serta mengusirnya dari madinah.
 • Qiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah.
 • Umat islam diharuskan puasa Ramadhan.
 • Diwajibkan Zakat Fitrah dan Zakat Harta.
 • Disunatkan Shalat dua hari Raya.
 • Terjadi pula pernikahan antara Ali dengan Fatimah, ketika itu Ali berumur 21 tahun sedang Fatimah berumur 15 tahun.
 • Rasulullah Menikah dengan Aisyah, ketika itu Aisyah baru berumur 9 tahun.
 • Putri Rasulullah bernama Ruqayah Meninggal dunia.
  .:: TAHUN KETIGA HIJRIAH ::.

 • Terjadi perang Ghathafan, Bahran, dan Hamraul Asad, tetapi kesemuanya itu tidak sampai terjadi pertempuran.
 • Terjadi perang Uhud, Orang Quraisy dengan sekutu-sekutunya berjumah 3.000 orang. mereka datang di Uhus akan membalas dendam atas kematian kawan-kawannya dalam perang badar, Rasulullah SAW pun menyiapkan balatentara sebanyak 1.000 Orang. akan tetapi di tengah jalan kembalilah sebanyak 300 orang yang dipimpin olah "Abdullah bin Ubai" sebagai orang-orang Munafiq terhadap Rasulullah. kemudian Rasulullah SAW menyuruh ahli memanah untuk mempertahankan gunung Uhud. dan terjadilah peperangan hingga mereka melarikan diri. pada waktu itu hampir saja kemenangan di tangan orang islam akan tetapi orang-orang ahli memanah itu meninggalkan bukit Uhud, mereka tidak taat terhadap perintah Rasulullah SAW akhirnya balatentara Quraisy yang dipipin oleh " Khalid bin Walid" menyerbu orang-orang islam dari belakang, hingga banyak orang islam yang lari dan terbunuh. korban orang islam berjumlah 70 orang, diantaranya paman nabi bernama Hamzah. pada waktu itu pula seorang yang bernama Ubai bin Khalf hendak membunuh Rasulullah tetapi dengan tangkas beliau mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya lalu ditusukkan kepadanya hingga Ubai tewas. dalam seumur hidup Rasulullah Saw beliau tidak pernah membunuh seorang pun kecuali hanya sekali itu saja. dalam perang itu beliau terperosok ke dalam sebuah lubang hingga luka dua lututnya, berdarah mukanya, pecah gigi-gigi serinya dan luka pula pelipisnya. begitu pula pengikutnya yang ikut beliau menderita luka parah.
 • Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Ummi Kultsum dengan Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan diberi gelar dzunnuraeni (pemilik Dua Cahaya) karena menikah dengan 2 putri Rasulullah setelah Ruqayah meninggal dunia.
 • Rasulullah SAW Menikah dengan Hafshah anak 'Umar bin Khattab dan dengan Zainab anak Khuzainah Al-Hilailiyah.
 • Lahirnya Hasan anak Ali
 • dan Diharamkannya Minuman Keras (Khamar).
 .:: TAHUN KEEMPAT HIJRIAH ::.
 • Terjadi Perang Bani Nadhir ( Banu Nadhir adalah golongan orang Yahudi Madinah yang mengkhianati perjanjiannya). oleh karena itu Rasulullah SAW mengepung dan mengusir mereka dari kota adinah.
 • Terjadi pula Perang Dzatur riqa' tetapi tidak sampai terjadi pertempuran.
 • Turun malaikat Jibril memberi pelajaran shalat Khauf  (Shalat dalam keadaan Takut).
 • Disyari'atkannya kelonggaran bertayamum bagi orang-orang yang Islam yang berperang.
 • Terjadi Perang Badar yang akhir, tetapi juga tidak sampai terjadi pertempuran.
 • meninggalnya Zainab istri Rasulullah SAW dan Abu Salamah anak bibi beliau dan saudara sesusu Rasulullah.
 • Lahirlah Husain anak Ali.
 • Menikahnya Rasulullah SAW dengan Ummi Salamah.
 • Rasulullah menyuruh Zaid bin Tsabit belajar tulisan Yahudi.
.:: TAHUN KELIMA HIJRIAH ::.


      • Terjadi Perang Dumatul Jandal, tetapi tidak sampai terjadi pertempuran.
      • Terjadi Perang Banu Musthaliq yang menewaskan 10 orang dari golongan kaum kafir sedangkan yang lain ditawan, diantara tawanan itu terdapatlah seorang yang bernama Juwariyah, anak kepala suku bani Musthaliq. Oleh Rasulullah lalu dinikahi. peristiwa itu menyebabkan kaumnya masuk islam. dalam perang itu Sayyidah 'Aisyah disangka berbuat Jahat dengan Shafwan bin Mu'atthal, Oleh orang-orang munafiq hingga turunlah kabar ketiadaan perbuatan 'Aisyah itu (Ayat Bara'ah) dalam Al-Qur'an.
      • Terjadi perang Khandaq, karena orang-orang Quraisy bekerjasama dengan orang-orang Arab dan Yahudi, untuk memerangi orang-orang Islam. mereka berjumlah 10.000 orang lelaki. maka orang-orang islam menggali parit di sekeliling kota madinah. terjadilah pengepungan salama 15 hari. kemudian Allah menurunkan angin ribut dan balatentara yang tiada kelihatan (malaikat). hingga mereka semua melarikan diri karena takut.
      • Terjadi Perang Banu Quraidhah karena mereka sama mengkhianati perjanjiannya dengan Rasulullah SAW hingga orang-orang Islam membunuh mereka, menawa perempuan dan keluarga mereka.
      • Rasulullah menikah dengan Zainab, sesudah Zaid bin Haritsah menceraikannya. dengan begitu, tidak dibenarkanlah kebiasaan mengambil anak sebagai anak kandung.
      • Diwajibkan Beribadah Haji.
      • Turun Ayat Hijab.
      kejadian Tahun Selanjutnya..... 
           subscribe

           Subscribe

           Monitor continues to update the latest from This blog directly in your email!

           oketrik

           0 komentar to Timeline Sejarah kebudayaan Islam. :

           Posting Komentar

           Iklan Baris

            
           Nana Maulana Design by Trick and Tips Powered by Blogger